Algemene voorwaarden

Door deze Algemene Voorwaarden te publiceren informeert de Stichting Kracht om te veranderen (hierna aan te duiden als KOTV),  bezoekers en gebruikers bij het bezoeken van de interactieve gemeenschap cq sites van KOTV. De term Interactive gemeenschap omvat alle delen van de website waar gebruikers aan kunnen deelnemen, ook door het indienen van bepaalde inhoud. Dit omvat, bv chatrooms, blogs, discussie platforms, commentaar, feedback, monitoring en, indien mogelijk, abonnement diensten. Door het gebruik van onze interactieve mogelijkheden, gaat u akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden en alle richtlijnen die daarin beschreven zijn. We nemen aan dat gebruikers en bezoekers dit hebben gelezen en akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden. Bovendien houd KOTV zich het recht voor, zonder opgaaf van redenen, regels en voorwaarden te wijzigen waardoor de bezoeker cq gebruiker wordt opgeroepen af en toe opnieuw de Algemene voorwaarden te lezen, en daardoor kennis te nemen van veranderingen en updates van de Algemene Voorwaarden.

Zoals in elke gemeenschap zijn er bepaalde verwachtingen omtrent correct gedrag. KOTV moedigt eigenschappen als vriendelijkheid, begrip voor en eerlijkheid binnen de online communities aan. KOTV wil meningen, vragen en opmerkingen stimuleren. De stichting KOTV  vraagt van elke deelnemer respect en begrip te tonen voor andermans meningen cq opvattingen, daarbij behouden wij ons het recht voor om meningen die in strijd zijn met onze Verklaring van Geloof en de Algemene Voorwaarden, te beperken dan wel te verwijderen. Door deel te nemen aan een interactief gedeelte van de site, gaat u akkoord met onze voorwaarden. Stichting KOTV streeft ernaar om een veilige interactieve omgeving te creëren. Echter, u doet mee op basis van eigen risico. Onze interactieve mogelijkheden zijn uitsluitend bedoeld voor volwassenen. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de veiligheid van kinderen en jongeren.

Onderwerpen die hieronder vallen zijn: Algemene TOS Eigendom, Toegang en gebruik Prikborden, forums, chatrooms en blogs, Disclaimer van aansprakelijkheid en garanties voor Schadeloosstelling, Auteursrechten en merkenrechten diversen Chat Hosts & Administrators. De Monitoring  TOS Links & Advertenties en promoties, Posting Links,  onrechtmatig gedrag en Attitudes van Eigendomsrecht.

De internet site van KOTV, wordt beheerd door de Stichting “Kracht om te veranderen”. Al het materiaal op de site van de Stichting KOTV zijn eigendom van de stichting, tenzij anders aangegeven.  De stichting KOTV kan ook materiaal tonen die eigendom zijn van derden die op het netwerk zijn geplaatst, op grond van een vergunning, subsidie of welke andere vorm dan ook van een  overeenkomst tussen derden en de stichting KOTV. KOTV heeft dit netwerk ontworpen, zodat u zaken over het Christelijk geloof kunt ontdekken en ervaringen aan andere mensen door kunt geven in hun zoektocht naar geloof en leven. Echter, u bent alleen bevoegd tot toegang tot dit netwerk, of de informatie op het netwerk om materialen te gebruiken als u bereid bent zich te houden aan alle geldende wetten en regels, en deze Algemene Voorwaarden die een overeenkomst vormt tussen u en KOTV. Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig. Voor vragen over, of problemen met, moet u dit netwerk informeren via [email protected].  KOTV behoudt zich het recht voor deze overeenkomst op elk moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Het is daarom belangrijk dat u deze Algemene Voorwaarden regelmatig leest om ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent en blijft omtrent eventuele wijzigingen. Als u merkt dat er op enig moment misbruik wordt gemaakt van dit netwerk neem dan zo spoedig mogelijk contact op met de Netwerk Beheerder.

Toegang en gebruik Algemene voorwaarden

Alle materialen op dit netwerk worden beschermd door internationale handelsmerken en auteursrechten mogen alleen worden gebruikt voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dit betekent dat u alleen materiaal van dit netwerk kunt bekijken of downloaden voor uw eigen gebruik en daarbij altijd de auteursrechten en copyright te vermelden. Reproductie, duplicatie, distributie (onder meer door middel van e-mail, fax of andere elektronische middelen), publicatie, aanpassing, kopiëren of overdracht van materiaal van dit Network is strikt verboden tenzij u voorafgaande schriftelijke toestemming van KOTV heeft of hebt aangevraagd en gekregen en dat er speciale toestemming is verleend door het Network. Het materiaal op dit verbod (zonder beperkingen) omvat tekst, afbeeldingen, logo’s, foto’s, audio- of videomateriaal of  foto’s uit audiovisueel materiaal dat beschikbaar is op dit netwerk. Het gebruik van materialen van dit of enig ander Netwerk of enig andere website, of computernetwerk is eveneens verboden. Verzoeken om toestemming om de online materialen te reproduceren of te verspreiden in digitale vorm van dit netwerk kan worden gedaan door contact op te nemen met KOTV en schriftelijk in te dienen bij [email protected]. Het is ook ten strengste verboden werken te creeren, of materialen te gebruiken die afkomstig zijn van, of zijn gebaseerd op de informatie op dit netwerk met inbegrip van materialen, zonder beperking, lettertypes, pictogrammen, koppelingen en koopwaar waarvoor geen vergunning voor is. Dit verbod geldt voor alle situaties, ongeacht of de afgeleide materialen worden verkocht, geruild of weggegeven. Op prikborden, forums, chatrooms en blogs bent u van harte welkom om berichten te verzenden of door te geven binnen dit Network. Echter, KOTV  behoudt zich het recht voor om alle berichten bij te werken of aan te passen. Berichten naar andere communities worden niet noodzakelijkerwijs beoordeeld door KOTV en weerspiegelen niet noodzakelijk de mening of het beleid van KOTV. KOTV geeft geen garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud van de berichten in de communities of de juistheid en betrouwbaarheid van de berichten en andere materialen. Toch behoudt KOTV zich het recht voor om zo nodig materialen of berichten te verwijderen of aan te passen. KOTV is niet verantwoordelijk voor het actief monitoren van Online Gemeenschappen wegens ongepaste berichten. Als op enig moment KOTV  de website wil controleren, en berichten of anderszins onderschept die niet conform de regels van de Algemene Voorwaarden zijn, kan KOTV niet achteraf verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van de berichten, en KOTV heeft ook niet de verplichting e.e.a. te wijzigen of door het verwijderen van berichten, en kan ook niet verantwoordelijk worden gesteld  voor het gedrag van de gebruiker. Bij het indienen van berichten op de website, gaat u akkoord  omtrent discussies over het onderwerp waarvoor de website is bedoeld. Met inachtneming van deze Algemene Voorwaarden gaat u ermee akkoord dat u geen berichten zal plaatsen op de website die:  Onwettig, bedreigend, obsceen, vulgair, pornografisch, profaan of onfatsoenlijk zijn, noch tegen medewerkers, bestuurders en partners van KOTV.  Als u het niet eens bent of niet tevreden bent met de website of het niet eens bent met om het even welk ander materiaal binnen website, is de enige mogelijkheid dat u stopt met het gebruik van de website en het bestuur van KOTV hiervan op de hoogte wil stellen. Voor specifieke regels ten aanzien van de website, zie de Algemene Voorwaarden. Voor specifieke regels ten aanzien van mentoring, zie de Mentorschap voorwaarden. Aangesloten websites, of verwijzingen   anders dan KOTV, mag daar niet uit worden opgemaakt dat KOTV zeggenschap heeft in welke vorm of hoedanigheid dan ook. KOTV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aangesloten websites  op het netwerk van KOTV. Bij een bezoek aan andere aangesloten of aanverwante websites, wordt  verwezen naar de voorwaarden van deze websites.

Disclaimer van aansprakelijkheid en garanties

Terwijl KOTV zijn best doet om de optimale prestaties van de website te garanderen, gaat u ermee akkoord dat u deze website gebruikt op eigen risico. De website en alle materialen die aan deze website worden geleverd, en, voor zover toegestaan door de wet, worden verstrekt zonder enige garantie, hetzij expliciet of impliciet. Dit betekent wel dat defecten zullen worden gecorrigeerd; dat KOTV zich zal inspannen om de website vrij van virussen te houden . De auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van KOTV en partners zullen worden gerespecteerd. Door het indienen van berichten op de website, en na toestemming van KOTV zal door KOTV duidelijk gemaakt worden dat de indiener de rechtmatige eigenaar is.

Reclame op de website, of het verkopen van goederen of diensten kan alleen met toestemming van KOTV. Gebruiker en indiener stemt ermee in dat elk ingediend bericht eigendom wordt van KOTV,  blijft en kan worden gebruikt, gekopieerd, aangepast, gewijzigd, verzonden, verspreid, openlijk uitgevoerd, gepubliceerd, weergegeven of gewist als KOTV dat goeddunkt. KOTV en aangesloten  deelnemende partijen en partners samen met hun respectieve vrijwilligers, algemene medewerkers, deelnemende partijen, directeuren, managers en aandeelhouders, zijn niet aansprakelijk voor eventuele vertragingen, onnauwkeurigheden, fouten, fouten, omissies, onderbrekingen, verwijderingen, defecten, virussen, communicatielijn storingen of voor de diefstal, vernieling, beschadiging of onbevoegde toegang van bezoekers van uw computer systeem of netwerk. KOTV  is ook niet aansprakelijk voor enige lasterlijk, aanstootgevend of illegaal gedrag of materiaal gevonden in verband met dit netwerk, met inbegrip van een dergelijk gedrag of materiaal aangedragen op welke wijze dan door een andere persoon. KOTV is niet aansprakelijk is voor enige schade of vervolg schade  voortvloeiend voor gebruik van deze website. Bij deelneming op deze website gaat men ermee akkoord KOTV schadeloos te stellen en te vrijwaren van aansprakelijkheid voor en van vrijwilligers, medewerkers, agenten, directeuren, managers en aandeelhouders, van en tegen alle aansprakelijkheden, claims, schade en uitgaven (inclusief mogelijke vergoedingen en kosten van advocaten, die voortvloeien uit het gebruik van deze website of netwerk. Tevens vrijwaart gebruiker KOTV tegen vermeende schending van deze Algemene Voorwaarden of vermeende schending van het auteursrecht, handelsmerk, eigendom of andere rechten van derden.

Toestemming om het materiaal te gebruiken.

Veel van de artikelen op deze website zijn de eigendom van de auteurs en met toestemming gebruikt. Als u toestemming wilt vragen over de Auteursrechten neem dan contact op met [email protected].

 

 

 

 

Diversen:

Deze overeenkomst werkt voor zover toegestaan door de wet. Indien enige bepaling van deze  overeenkomst onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt die bepaling scheidbaar geacht van deze overeenkomst en heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Chatten

Onze interactieve opties zijn openbaar. Sommige gebieden vereisen registratie. Alle interactieve gebieden zijn onderworpen aan de controle door een team van beheerders. Houdt u er rekening mee dat alle chat-sessies kunnen worden gevolgd door een lid van het team of een transcript. Een monitor kan aanwezig zijn, zelfs als je geen administratieve vink ziet op een lijst met gebruikers. Onze website mag niet worden gebruikt voor onwettige doeleinden, welke posten dan ook die fout, vulgair, obsceen, of seksueel expliciete taal, ras scheldwoorden of hatelijke woorden, of variaties op dergelijke woorden gespeld of zulke woorden suggereren. Bijnamen die ongepast zijn zullen worden verboden. Sommige gebruikers kan worden gevraagd om dit na het oordeel van de beheerders te wijzigen. Voortdurende verstoring van gerichte dialoog of handelen op een manier die een negatieve invloed op andere leden heeft is niet toegestaan. Tijdens het plannen van chats, zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing op de discussie die plaats vindt. We behouden ons het recht voor om te reageren op een schending van een van de bovenstaande items volgens de Algemene Voorwaarden. We behouden ons het recht voor om interactief materiaal dat in strijd is met onze voorwaarden te verwijderen.

Chat Beheerders en Administrateurs

De administrateurs worden benoemd door onze bestuurders om leiding te geven en de discussie in onze interactieve vergemakkelijken. Zij leiden chatdiscussies en het is ook hun verantwoordelijkheid om te gaan met deze chats en die te sturen. Voor hun bescherming en de bescherming van de website, worden gebruikersnamen van de beheerders niet geopenbaard. Als bij toeval een van de gebruikersnamen bekend wordt, wordt men geacht dit te melden bij KOTV en niet te vermelden op de website, dit alles vanuit respect voor de  privacy van de beheerders.

De Monitor

Regelmatig zal het monitoren van de chatroom en de website plaatsvinden. En is onderdeel van ons administratieve team. Gelieve te voldoen aan alle verzoeken van de Monitor. (De chat feedback formulier kan worden gebruikt om eventuele problemen op de site aan te pakken.)

Hoewel we hopen dat u zal worden gestimuleerd en geholpen door de middelen op deze site moet u zich er bewust van zijn dat dit geen counseling site is. Door het indienen van een vraag, gaat u ermee akkoord dat noch de mentor, noch de uitgevers van deze website, en aan haar gelieerde ondernemingen, medewerkers en sponsors verantwoordelijk zijn voor welke situatie dan ook die ontstaat als gevolg van, of wordt beïnvloed door, reacties of antwoorden. Reacties in mentoring door middel van emails weerspiegelen de persoonlijke ervaringen en overtuigingen van de mentor. Terwijl alle mentoren worden gescreend en alle voorzorgsmaatregelen worden getroffen, kunnen de uitgevers van deze website, haar relaties, medewerkers of sponsors niet verantwoordelijk worden gesteld voor wat voor situatie dan ook die zich voordoet als gevolg van, of wordt beïnvloed door, reacties of antwoorden van de mentor. Uw vraag en ons antwoord kunnen worden bewerkt en online geplaatst. Uw naam en alle aanwijzingen worden verwijderd voordat de vraag wordt geplaatst. Als u liever heeft dat uw vraag niet worden geplaatst, dan kunt u dit aangeven in uw aangeleverde en oorspronkelijke e-mail. Er zal altijd naar worden gestreefd om alle vragen tijdig te beantwoorden; maar KOTV kan niet garanderen dat er een onmiddellijke reactie komt, maar het streven is om vragen binnen twee weken te beantwoorden, en we behouden ons het recht voor om vragen die geacht worden ongeschikt te zijn diskreet te verwijderen of niet te beantwoorden.

Reclame en promotie

Onthoudt u van reclame of promoties van persoonlijke websites, zakelijke voorstellen of vragen om geld voor welk doel dan ook. Gebruikers die dit toch doen worden verwijderd.

Het plaatsen van Links in de chatroom of op het Discussion Board. KOTV staat het gebruik toe van handige links naar aanleiding van vragen in onze interactieve gebieden met de volgende voorwaarden: 1. Links moet in overeenstemming met het doel van de site. 2. Links mogen niet worden beschouwd als reclame volgens de Algemene Voorwaarden. Links naar persoonlijke sites of zakelijke voorstellen zijn niet toegestaan. 3. Herhaald plaatsen van een link of detachering van links die storend zijn er er niet toe doen in de discussie zullen worden beschouwd als spam. Dit kan resulteren in een verbod. 4. Als een beheerder vraagt een link niet te plaatsen, honoreer dat verzoek. 5. Discussies via de website mogen geen link naar websites bevatten. Dergelijke registraties zullen worden verwijderd. 6. Llinks van derden worden niet noodzakelijkerwijs onderschreven door de gastheer van deze site. Gebruik onderscheidingsvermogen bij de herziening van koppelingen die  worden doorgegeven door anderen.

Verboden gedrag.

De volgende activiteiten zullen worden gezien als laster / roddels / tweedracht, en kan leiden tot een verbod om te plaatsen. 1. E-mailen of discussie over de beslissingen van de beheerders met andere gebruikers op een negatieve manier. 2. Praten over andere gebruikers in een negatieve of onvriendelijke manier. (dat wil zeggen, roddel) 3. Nieuws over anderen te vertellen zonder hun expliciete toestemming, of het nieuws nu positief of negatief is. Laat mensen hun eigen verhalen delen. Als een andere gebruiker heeft gevraagd om iets voor hem of haar te publiceren laat dan beslist weten dat u iets doorgeeft op zijn/haar verzoek. Zorg ervoor dat de inhoud van het bericht in overeenstemming is met het doel van de Algemene Voorwaarden. 4. “Aanvallen” op een andere gebruiker is op geen enkele manier toegestaan. Niet onder uw eigen gebruikersnaam, noch onder een andere gebruikersnaam. 5. Als er zich een probleem voordoet met een andere gebruiker, meld dat aan de beheerder van de website.