Hoe kan ik God kennen?

Alles over GOD

1. God HOUDT van jou en heeft een prachtig PLAN voor jouw leven.

(verwijzingen op deze pagina komen uit de BIJBEL en moeten waar mogelijk in hun context worden gelezen)

Gods liefde
“Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft”
(Johannes 3:16 NBV)

Gods plan
[Christus zegt] “Ik ben gekomen om hun het leven te geven in al zijn volheid”
(Johannes 10:10)

Waarom hebben de meeste mensen geen overvloedig leven? Hier volgt de oorzaak…

2. De mens is ZONDIG en AFGESCHEIDEN van God. Daarom kan hij Gods liefde en Gods plan voor zijn leven niet weten en ervaren.

De mens is zondig
“Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God” (Romeinen 3:23). De mens werd geschapen om in gemeenschap met God te leven; maar door zijn koppige vrije wil koos hij ervoor om zijn eigen onafhankelijke pad in te slaan en de gemeenschap met God werd hierdoor verbroken. Deze keuze, die gekarakteriseerd wordt door een houding van actieve opstandigheid of passieve apathie, is een bewijs voor wat de Bijbel zonde noemt.

De mens is van God afgezonderd
“Het loon van de zonde is de dood” [geestelijke afzondering van God] (Romeinen 6:23).


Dit diagram illustreert dat God heilig is en dat de mens zondig is. Tussen de twee bevindt zich een groot gat. De pijlen illustreren hoe de mens continu probeert om God en het weelderige leven te bereiken door middel van zijn eigen inspanningen, zoals een goed leven, filosofie of godsdienst – maar het is onvermijdelijk dat hij hierin faalt.

De derde wet legt uit wat de enige manier is om dit gat te dichten…

3. Jezus Christus is de ENIGE voorziening voor de zonden van de mens. Door middel van Hem kun je Gods liefde en Gods plan voor je leven kennen en ervaren.

Hij stierf in onze plaats
“Maar God bewees ons zijn liefde doordat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren” (Romeinen 5:8).

Hij stond op uit de dood
“Christus [is] voor onze zonden…gestorven, … hij is begraven en op de derde dag … opgewekt, zoals in de Schriften staat, … hij is verschenen aan Kefas en vervolgens aan de twaalf leerlingen. Daarna is hij verschenen aan meer dan vijfhonderd…”

(1 Korintiërs 15:3-6)

Hij is de enige weg naar God
“Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij'” (Johannes 14:6)


Dit diagram illustreert dat God het gat dat ons van Hem scheidt heeft overbrugd door Zijn Zoon, Jezus Christus, te sturen om aan het kruis te sterven en zo in onze plaats de straf voor onze zonden te betalen.

Het is niet genoeg om deze drie wetten te kennen…

4. We moeten Jezus Christus individueel ONTVANGEN als Heer en Verlosser; dan kunnen we Gods liefde en Gods plan voor onze levens weten en ervaren.

We moeten Christus ontvangen
“Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden” (Johannes 1:12)

We ontvangen Christus in geloof
“Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan” (Efeziërs 2:8-9)

Wanneer we Christus ontvangen, ervaren we een wedergeboorte
(Lees Johannes 3:1-8)

We ontvangen Christus door een persoonlijke uitnodiging
[Christus zegt] “Ik sta voor de deur en klop aan. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik binnenkomen” (Openbaring 3:20)

Bij het ontvangen van Christus is het zaak om je van jezelf naar God te wenden (berouw/inkeer) en om op Christus te vertrouwen: om in je leven te komen, je zonden te vergeven en je te maken tot wat Hij wil dat je bent. Het is niet genoeg als je het er alleen intellectueel mee eens bent dat Jezus Christus de Zoon van God is en dat Hij aan het kruis stierf voor jouw zonden. Het is ook niet genoeg om een emotionele ervaring te hebben. We ontvangen Jezus Christus door geloof, als een handeling van onze wil.

Deze twee cirkels stellen twee soorten levens voor:


Welke cirkel beschrijft jouw leven het beste?
Van welke cirkel zou je willen dat deze jouw leven zou voorstellen?

Het volgende legt uit hoe je Christus kunt ontvangen:

Je kunt Christus nu meteen in geloof ontvangen door middel van gebed
(Bidden is praten met God)

God kent je hart en is niet zo bezorgd over hoe je dingen zegt, maar meer over de houding van je hart. Het volgende is een suggestie voor een gebed:

“Heer Jezus, ik heb U nodig. Dank U dat U voor mijn zonden aan het kruis bent gestorven. Ik open de deur van mijn leven en ontvang U als mijn Heer en Verlosser. Dank U voor het vergeven van mijn zonden en voor het eeuwige leven dat U mij geeft. Neem de plaats in op de troon in mijn leven. Maak van mij het soort mens dat U voor mij wenst.”

Komt in dit gebed het verlangen van je hart tot uitdrukking? Als dat zo is, dan nodig ik je uit om dit gebed nu meteen te bidden en dan zal Christus in je leven binnentreden, zoals Hij heeft beloofd.

Heb jij dit gebed gebeden?

 

Article from https://www.allaboutgod.com/dutch/common/goed-nieuws.htm